Avís Legal

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS PORTALS DE ECOVIDRIO

I. OBJECTE

II. ACCÉS I SEGURETAT

III. CARÀCTER I UTILITZACIÓ CORRECTA DELS CONTINGUTS I SERVEIS

IV. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

V. DRETS DE PROPIETAT DEL CONTINGUT

VI. POLÍTICA DE PRIVACITAT

VII. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

I. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús dels portals i/o webs d’Internet titularitat de SOCIETAT ECOLÒGICA PER Al RECICLATGE DELS ENVASOS DE VIDRE (d’ara endavant ECOVIDRIO), entre els quals es troba www.banderaverde.es el qual ha estat dissenyat per a donar a conèixer al públic informació tant corporativa com d’interès sobre el reciclatge de vidre i posar a la seva disposició una sèrie de serveis (concursos, jocs, etc.) relacionats amb aquesta matèria (d’ara endavant, els Continguts).

ECOVIDRIO té el seu domicili social a Madrid al carrer Estébanez Calderón, 3-5 (4a planta) 28020 de Madrid i està inscrita en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el Número Nacional 160.493. Si desitja contactar amb ECOVIDRIO pot fer-ho a través del número 914 118 344 o si el prefereix a través del correu electrònic en l’adreça info@ecovidrio.es.

La utilització dels Portals i/o webs atribueix la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi a qualsevol d’aquests. ECOVIDRIO es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració dels Portals, així com les Condicions Generals d’Accés i Utilització d’aquests. Per això, ECOVIDRIO recomana a l’Usuari llegir aquestes Condicions Generals atentament cada vegada que accedeixi a qualsevol dels Portals.

L’accés a determinats Continguts oferts a través dels Portals pot trobar-se sotmès a unes certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes Condicions Generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests Continguts, l’Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

II. ACCÉS I SEGURETAT

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir als Portals de manera lliure i gratuïta. No obstant això, ECOVIDRIO es reserva, conforme a la legislació vigent, el dret de limitar l’accés a determinades àrees dels Portals per a les quals l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privacitat).

III. CARÀCTER I UTILITZACIÓ CORRECTA DELS CONTINGUTS I SERVEIS.

Normalment, l’accés als Portals i/o webs així com la utilització per part dels Usuaris dels Continguts inclosos en els mateixos té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això ECOVIDRIO es reserva la possibilitat que alguns dels Continguts puguin perdre la seva gratuïtat així com ser oferts altres nous sota pagament d’un preu, ja siguin subministrats per ECOVIDRIO o per tercers sota la seva responsabilitat i en la forma en què es determini en les seves corresponents “Condicions Particulars”.

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a usar els Continguts de manera diligent, legal, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

1- Utilitzar els Continguts de forma i amb finalitats contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
2- Utilitzar els Continguts de manera que produeixin o puguin produir efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
3- Reproduir, copiar, o distribuir els Continguts, així com permetre l’accés del públic als mateixos a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar-los o modificar-los, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
4- Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a ECOVIDRIO o a tercers, especialment els corresponents a la marca “ECOVIDRIO”, així com els a noms de domini “www.ecovidrio.es“, “www.ecovidrio.com”, www.superrecicladores.com i “www.tomanotareciclavidrio.es”.
5- Emprar els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través dels Portals i/o webs amb qualsevol mena de finalitat publicitària i, especialment, per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats individualitzats o dirigits a una pluralitat de persones, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ECOVIDRIO pugui sofrir, directament o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització dels Portals i/o webs.

ECOVIDRIO vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a interrompre, a la seva sencera discreció, els Continguts o excloure a l’Usuari dels Portals i/o webs en cas de (i) la presumpta comissió per la seva part de qualsevol infracció, ja sigui per acció o omissió, tipificada en qualsevol norma, sigui penal, administratiu o de qualsevol altra índole, (ii) la presumpta comissió de qualsevol acte o omissió contrari a l’ordenament jurídic, així com (iii) en cas que s’observés qualssevol conductes que, segons el parer de ECOVIDRIO, resultin contràries a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes de ECOVIDRIO o els seus col·laboradors, o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de ECOVIDRIO o els seus col·laboradors. En qualsevol cas, ECOVIDRIO no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels Usuaris o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITATS

ECOVIDRIO es reserva el dret a interrompre l’accés als Portals i/o webs, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, ECOVIDRIO no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat dels seus Portals i/o webs ni dels Continguts, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment puguin exigir-se responsabilitats a ECOVIDRIO en aquest sentit.

ECOVIDRIO no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de ECOVIDRIO, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de Força Major. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i a l’efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de ECOVIDRIO, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ECOVIDRIO hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com fos la seva causa, ECOVIDRIO no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, mal emergent i/o per lucre cessant.

ECOVIDRIO exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través dels Portals i/o webs, ni tampoc pels Continguts prestats o oferts per terceres persones o entitats. ECOVIDRIO tractarà en la mesura que sigui possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en els seus Portals i/o webs que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en aquesta.

La legislació inclosa en els Portals i/o webs ha estat triada en funció de la rellevància que, segons el parer de ECOVIDRIO,  pot tenir la mateixa, mostrant aquella que és considerada per ECOVIDRIO com de major interès per als Usuaris. En qualsevol cas, ECOVIDRIO expressament declara que aquesta relació de normes no pretén ser completa ni exhaustiva, exonerant-se de qualsevol responsabilitat per la falta d’exactitud o actualitat d’aquesta legislació, ja sigui nacional o internacional, o per la no inclusió d’una altra legislació que pogués ser considerada com a rellevant per qualsevol tercer.

ECOVIDRIO no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Continguts de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats, excepte els links que adrecen als Portals i/o webs entre si. La funció dels enllaços que apareixen en els Portals és exclusivament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, on podrà ampliar les dades ofertes pels Portals i/o webs. ECOVIDRIO no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels Usuaris a aquests. Aquests Continguts de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa ECOVIDRIO no pot controlar i no controla la licitud dels Continguts ni la qualitat dels serveis oferts. En conseqüència, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

ECOVIDRIO exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests.

ECOVIDRIO no es fa responsable dels continguts, qualssevol que siguin els mateixos, que els Usuaris enviïn a ECOVIDRIO per mitjà dels Portals i/o webs, per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, sent per tant imputable als mateixos qualsevol responsabilitat dimanant dels continguts enviats pels Usuaris. Per al cas específic de les Dades de Caràcter Personal, vegeu la Política de Privacitat.

ECOVIDRIO no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi del Contingut del Portal i/o webs, ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material contingut en el Portal i/o webs, que pugui suposar una violació de qualsevol mena de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers

V. DRETS DE PROPIETAT DEL CONTINGUT

Tots els Continguts inclosos en els Portals i/o webs susceptibles de protecció de la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial, com ara textos, gràfics, fotografies, marques, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l’exclusiva propietat de ECOVIDRIO o de tercers, els drets dels quals en el seu cas reconeix ECOVIDRIO.

Queda estrictament prohibit qualsevol utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb qualsevol mena de finalitat, especialment comercial, així com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació o descompilació, excepte autorització expressa per part del titular d’aquests. ECOVIDRIO permet a través dels seus Portals i/o webs la descàrrega de fotografies i logos, els quals l’Usuari podrà visualitzar, copiar i emmagatzemar en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, la seva modificació, alteració o descompilació i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació. La infracció de qualsevol dels drets de propietat industrial i intel·lectual pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com una acció constitutiva de delicte tipificada en els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells Usuaris que enviïn per mitjà dels Portals i/o webs observacions, informacions, opinions, melodies, comentaris o qualsevol tipus de continguts per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a ECOVIDRIO per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals continguts, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial, excepte esment exprés de l’Usuari en contra. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

VI. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi els Portals i/o webs, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Portals, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ECOVIDRIO, plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent sobre aquest tema, té implantat en el si de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals.

VI.1. Privacitat i Confidencialitat

ECOVIDRIO informa els Usuaris que les dades que ens faciliti a través de qualsevol dels nostres serveis seran introduïts en un fitxer automatitzat titularitat de ECOVIDRIO, amb domicili social a Madrid al carrer Estébanez Calderón, 3-5 (4a planta) 28020 de Madrid. Aquestes dades s’utilitzaran per a la gestió de la relació amb els Usuaris, dels serveis oferts en la pàgina, per a l’ampliació i millora dels Continguts, així com per a l’enviament d’informació i/o publicitat que ECOVIDRIO pugui considerar com del seu interès, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altra manera. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mig equivalent, el fet de facilitar les seves dades a ECOVIDRIO equival a la seva autorització expressa per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

En cas que l’Usuari sigui menor edat, les seves dades personals han de ser facilitats amb autorització del seu representant legal. D’aquesta manera, ECOVIDRIO entén que quan un menor accedeix als Portals ho fa amb el permís del seu representant legal.

L’Usuari podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals enviant per correu (ordinari o certificat) el formulari que ECOVIDRIO posa a la seva disposició, degudament emplenat, al departament de Relacions Institucionals a ECOVIDRIO a l’adreça a dalt indicada. (Punxant aquí accedeix al nostre formulari)

ECOVIDRIO comunica a l’Usuari el caràcter no obligatori de la recollida de tals dades per a l’accés i navegació pels Portals. No obstant això, per a la prestació de determinats serveis serà necessari que l’Usuari proporcioni les seves dades personals. El no emplenament d’aquestes dades, en els casos en què sigui necessari, implicarà la possibilitat que ECOVIDRIO no presti aquells serveis per al compliment dels quals sigui necessari que l’Usuari faciliti les seves dades personals, alliberant-se per tant ECOVIDRIO de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ECOVIDRIO el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

VI.2. Utilització de cookies

ECOVIDRIO l’informa que durant la navegació pels Portals s’utilitzen “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

a) La data i hora d’accés als nostres Portals. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

b) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els Usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.

c) La data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar tots dos o un dels nostres Portals.

d) El disseny de continguts que l’Usuari va triar en la seva primera visita a tots dos o un dels Portals.

e) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Aquesta informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat. Aquesta informació permet a ECOVIDRIO adaptar i millorar els seus serveis als interessos de l’usuari.

No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. ECOVIDRIO informa que en el cas que deshabiliti l’ús de cookies la navegació pot ser més lenta de l’habitual.